Enerji Verimliliği

Bina Sektöründe Enerji Verimliliği
 
Bina sektörü, Türkiye'de yaklaşık 30 MTEP değerinde olan toplam nihai enerji tüketiminin %30'unu kullanmaktadır . Bu rakam hizmet ve ticari binalar da dahil olmak üzere konut ve konut dışı sektörleri kapsamaktadır. Bu kadar yüksek bir enerji tüketimiyle, bina sektörünün sanayi sektörü ile rekabet ettiği söylenebilir. Buna ek olarak binalar, AB üyesi ülkelerdeki toplam enerji tüketiminin %40'ını oluşturmaktadır.
 
Artan nüfus, ekonomik büyüme ve kentleşme ile bina sektöründe enerji tüketiminin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, Türkiye'deki mevcut ve yeni binalarda, enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması için önemli bir potansiyel olduğu bilinmelidir. Bu tür bir uygulama sadece önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bina stokunun gelecekte de karbondan arındırılmasına yardımcı olacaktır. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planındaki (2017-2023) 55 eylem içinde, bina sektörü için 12 eylem bulunmaktadır. UEVEP kapsamında uygulanacak eylem planı şöyledir:
 

• İnşaat sektöründe kullanılan malzeme ve teknolojiye ilişkin en iyi uygulamaların tespiti ve paylaşılması,

• Bina stokunun daha iyi bilinmesi için binalar için enerji tüketimi içeren bir veri tabanı oluşturulması,

• Kamu binaları için enerji tasarrufu hedefinin sağlanması,

• Belediye hizmetlerinde enerji verimliliğinin artırılması,

• Mevcut binaların rehabilitasyonu ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi,

• Merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin özendirilmesi,

• Mevcut binaların enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması,

• Sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşimlerin özendirilmesi,

• Yeni binalarda enerji verimliliğinin özendirilmesi,

• Mevcut kamu binalarının enerji performansının iyileştirilmesi,

• Binalarda yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

• KOBİ niteliğindeki binalara yönelik enerji verimliliği etüt programları ve etütler için kaynak tahsisi.

 
Bina sektöründe enerji verimliliği AB için de önemli bir konudur. Bu sektörde enerji verimliliğini artırmak için hazırlanan yasal çerçeve, esas olarak Binalarda Enerji Performans Direktifi (EPBD) ve Enerji Verimliliği Direktifi’nin (EED) ve buna ilişkin düzenlemelerin bir kombinasyonudur. Hedeflere ulaşmak ve sonuçları raporlamak için önemli bir uygulama aracı da, her üye devletin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planıdır.
Direktifler amaç ve hedefleri belirler. Bu direktifler yeni enerji performans standartlarını, enerji performansı hesaplanmasında ortak metodolojiyi, maliyet-optimal seviyelere dayalı minimum enerji performansını, enerji kimlik belgelerini, sistemlerin incelenmesini, merkezi olmayan enerji arzı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artışını, bina stokunun yaklaşık sıfır enerjili binalara dönüştürülmesini (NZEB'ler), bina stoku için envanter ve yenileme stratejilerini, yatırım seferberliğini ve finansman vb. içermektedir.
 
Avrupa Komisyonu tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe konan ve Recast 2010'un hedeflenmiş bir revizyonunu içeren temiz enerji paketi, binalarda akıllı teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmeyi ve mevcut kuralları kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Düzenlemeler içinde en önemlisi, 2050 yılına kadar Avrupa bina stokunun tamamen karbondan arındırılmasını amaçlayan ulusal yenileme stratejileri için güçlendirilmiş hükümleri ve uygun maliyetli yenilemelerin hızlandırılması, binaların enerji performansı ve yatırımların seferber edilmesi gibi unsurları içeren, 2010/31 / EU Direktifini ve enerji verimliliği ile ilgili 2012/27 / EU Direktifini değiştiren “30 Mayıs 2018 tarihli 2018/844 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin AB Direktifi”dir . Bu revizyon ayrıca bina otoparklarında elektromobilite altyapısını oluşturulmasını desteklemekte ve otomasyon da dahil olmak üzere akıllı teknolojileri ve teknik bina sistemlerini geliştirmek için yeni hükümler getirmektedir.
 
EPBD 2018'deki yeni gereksinimler mevcut olanlara dayanmaktadır. Değiştirilmiş metne (Madde 2a) göre, her üye devlet aşağıdakileri içeren yeni bir uzun vadeli yol haritası hazırlamalıdır:
 

• 2030, 2040 ve 2050 yılları için kilometre taşları (göstergeler),

• 2030 yılı itibariyle AB'nin genel enerji verimliliği hedefine yapılacak katkının açıklaması,

• Ulusal bina stoku ve 2020 yılı itibariyle yenilenmiş binaların oranı hakkında genel bir görüş sağlanması,

• Bina tipi ve iklim bölgesi ile ilgili yenileme yaklaşımları,

• Tadilat ve yenileme dahil olmak üzere düşük maliyetli tadilat ve yenilemeyi teşvik eden politikalar ve eylemler (isteğe bağlı yenileme ve tadilat izinleri için bir çerçeve oluşturulması dahil),

• Ulusal bina stokunun en kötü performans gösteren bölümlerini hedefleyen politikalar ve eylemler,

• Enerji yoksulluğunun azaltılmasına katkıda bulunan faaliyetler,

• Enerji Verimliliği Direktifinde merkezi hükümet binalarının her yıl %3'ünü yenileme gerekliliği ile bağlantılı olarak; tüm kamu binalarını hedefleyen politika ve eylemler,

• Akıllı teknolojilerin (Akıllı Hazırlık Göstergesi, Elektromobilite, yeni binalarda veya ısı jeneratörleri değiştirildiğinde oda sıcaklığı seviye kontrolü için kendi kendini düzenleyen cihazlar) ve iyi donatılmış ve birleştirilmiş binaların, yerleşimlerin teşvik edilmesi,

• Isıtma, klima sistemleri ve havalandırma sistemleri ile ilgili denetimler için güncellenmiş eşik değerler ve gereksinimler,

• Konut dışı büyük binalara 2025 yılına kadar bina otomasyonu ve kontrol sistemlerinin kurulumu,

• İnşaat ve enerji verimliliği sektörlerinde beceri geliştirme ve eğitimlerin teşvik edilmesi,

• Beklenen enerji tasarrufu ve daha geniş faydaların tahmini: sağlık, güvenlik ve hava kalitesi ile ilgili olanlar gibi.

 
Yukarıda belirtilen gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve öneriler bina modernizasyonu ve yenilenmesi ile ilgili en son belgelerde yayınlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıda belirtilen belgelere başvurun.
 
“Bina modernizasyonu ile ilgili 7 Haziran 2019 tarihli Komisyon Tavsiyesi (AB) 2019/1019”  ve
“Binaların yenilenmesi ile ilgili 8 Mayıs 2019 tarihli Komisyon Tavsiyesi (AB) 2019/786” 
 
 
 

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.